spakle logo spakle

Articles


ประสิทธิภาพของการขจัดพลัคของแปรงสีฟันไอโอนิค kiss รุ่นที่ใช้แบตเตอรีลิเธียม

 

ผลลัพธ์:

1. การขจัดพลัค ประมาณการตาม O'Leary's PCR (p<0.01) และ PHP (<0.05) ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิเธียม กับแปรงสีฟันทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ <0.01) และ PHP (p<0.05) ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิเธียมกับแปรงสีฟันทั่วไป แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
2. การทำให้โรคเหงือกอักเสบดีขึ้น ตามดัชนีของPMA (p<0.05) แปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิธเธียมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแปรงสีฟันทั่วไป<0.05) แปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิธเธียมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแปรงสีฟันทั่วไป
3. การเปลี่ยนแปลงของระดับแบคทีเรีย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับจุลินทรีย์ในช่องปากที่สังเกตเห็นได้หลังจากช่วงเวลาที่ได้ทำการทดลอง ทั้งแปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิเธียมและแปรงสีฟันทั่วไป
4. การสะสมของพลัคเปรียบเทียบในกลุ่มที่มีความเสี่ยง สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างแปรงสีฟันแบบต่างๆ ทั้งก่อนใช้และหลังใช้ในระยะเวลาที่ทำการทดลอง สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง พบว่าแปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิเธียม ช่วยขจัดพลัคที่มีแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า

รายงานวิจัย 2536 Maki Y. ET AL., Tokyo Dental College 

ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันไฟฟ้า (hyG) ที่มีต่อโรคเหงือกอักเสบ
ผลของการค้นคว้าได้ชี้นำว่า การรักษาอาการโรคเหงือกอักเสบให้ดีขึ้น อาจหวังผลได้จากการชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าสู่เนื้อเยื่อเหงือก เพิ่มเติมจากการขจัดพลัคของเครื่องมืออย่าง เช่น แปรงสีฟัน
การวิจัยนำร่องเพื่อประเมินแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกในการขจัดพลัค
ผลลัพธ์และข้อสรุป:
ทั้งสองวิธีแสดงให้เห็นว่า การจัดระดับของพลัคนั้น มีการแสดงระดับเปอร์เซนต์ที่แตกต่างกัน โดยวิธี  hyG  นั้นมีผลลัพธ์ในทิศทางที่ดีกว่า โดยผิวฟันตัวอย่างที่เลือกมา 6 ชิ้นใช้ตามดัชนี PHP สนับสนุนข้อสรุปที่ว่า แปรงสีฟัน hyG ขจัดพลัคได้ดีกว่าแปรงสีฟันที่ได้รับการยอมรับจาก ADA (Butler Gum#440)
2534 Bieswanger, B., DDS, Oral Health Research Institute, Indiana University School of Dentisty


การวิจัยประสิทธิภาพของแปรงสีฟันไฟฟ้า(hyG)ในการขจัดพลัค
แปรงสีฟันไฟฟ้า (hyG) มีประสิทธิภาพในการขจัดพลัคมากกว่าแปรงสีฟันปกติในทุกๆด้าน ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันไฟฟ้ายังสามารถคาดการณ์ได้ แม้ว่าจะใช้เทคนิคในการแปรงฟันที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่มีค่าที่สุดของการวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นจากบริเวณลำคอซึ่งเป็นบริเวณที่ทำความสะอาดได้ยากที่สุด 
2533 งานวิจัยโดย Tokyo Dental College 


ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกในการขจัดพลัค
วัตถุทดสอบทั้ง 13 ชิ้นสามารถขจัดพลัคด้วยแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกได้ดีกว่าแปรงสีฟันปกติ ด้วยผลทางสถิติที่สูง P<0.001 ขนแปรงแบบแข็งของแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติก (เส้นใยไนลอนขนาด 0.28 มม.) สามารถขจัดพลัคได้ดีกว่าขนแปรงแบบแข็งปานกลาง (0.23 มม.) <0.001 ขนแปรงแบบแข็งของแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติก (เส้นใยไนลอนขนาด 0.28 มม.) สามารถขจัดพลัคได้ดีกว่าขนแปรงแบบเเข็งปานกลาง (0.23 มม.)
2529 Otani, H,. ET AL., Asahi University 


ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันไฟฟ้าไอออนไนซ์ในการควบคุมอาการเสียวฟัน 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนี้คือ เพื่อตรวจสอบคุณค่าของแปรงสีฟันไฟฟ้าไอออนไนซ์แบรนด์ 3M ในการรักษาอาการเสียวฟัน มีการแบ่งอาสาสมัครจำนวน 88 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มใช้วิธีการที่ต่างกัน: กลุ่มที่1 ใช้ยาสีฟันแบบฟลูออไรต์กับแปรงสีฟัน 3M แบบไม่มีแบตเตอรี กลุ่มที่ 2 ใช้ยาสีฟันแบบฟลูออไรต์กับแปรงสีฟัน 3M แบบมีแบตเตอรี 1.5 โวลท์ กลุ่มที่ 3 ใช้ยาสีฟันแบบเกลือสตรอนเทียมคลอไรด์กับแปรงสีฟัน 3M แบบไม่มีแบตเตอรี ซึ่งอาสาสมัครทั้งหมดได้แปรงฟันครั้งละ 3 นาที วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ จากการใช้ 1 ใน 3 ของตัวทดสอบ กลุ่มอาสาสมัครได้รับการทดสอบในสัปดาห์เริ่มต้น, ที่ 2, ที่ 4, ที่ 8 และที่ 12 โดยใช้เครื่องฉีดน้ำเย็นที่ควบคุมด้วยเครื่องกำหนดอุณหภูมิ ซึ่งอาสาสมัครทั้ง 3 กลุ่ม ได้แสดงผลในทิศทางที่ดีขึ้น และเมื่อครบ 12 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2  กับกลุ่มที่ 3 แสดงผลเรื่องอาการเสียวฟันน้อยกว่ากลุ่มที่1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 12 สัปดาห์ อาสาสมัครได้ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรักษา ซึ่งจากแบบสอบถามสามารถเปิดเผยได้ว่า ฟลูออไรด์เมื่อใช้ร่วมกับแปรงสีฟันไอออนไนซ์ ให้ผลการบรรเทาดีกว่าการใช้ฟลูออไรด์อย่างเดียว
J. Periodontol มิถุนายน 2525 P.353-9 issn 0022-3492 
Johnson R.H.;Zulgar-Nain BJ; Koval JJ; 
J Periodontol ISSN 0022-3492


ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันไฟฟ้าไอออนไนซ์เกี่ยวกับอาการเสียวในช่องคอ
ผลลัพธ์ที่ได้รับมา มีดังนี้:
1. ผลทางการรักษา (ลดอาการเสียวฟัน) ของแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติก มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จากกลุ่มที่ใช้ยาที่ไม่มีฤทธิ์ทางยา (The placebo: ยาหลอก) หลังจากทดลองใช้ 2 สัปดาห์ (P<0.01) และมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากทดลองใช้ 6 สัปดาห์ (P<0.001) 
โดยในกลุ่มแอคทีฟ การลดลงของอาการเสียวฟันหลังจากการทดลองใช้ 6 สัปดาห์มีถึง 60.6% และในกลุ่มที่ใช้ยาที่ไม่มีฤทธิ์ทางยาลดลง 25.4% <0.01) และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.001) หลังจากทดลองใช้ 6 สัปดาห์ ในกลุ่มแอคทีฟการลดลงของอาการเสียวฟันหลังจากทดลองใช้ 6 สัปดาห์มีถึง 60.6% และในกลุ่มที่ใช้ยาที่ไม่มีฤทธิ์ทางยาลดลง 25.4%
2. 50.1% ของฟันที่มีอาการเสียวในตอนแรก พบว่าอาการเสียวฟันก็หายไปหลังจากการทดลองใช้ 6สัปดาห์
3. ไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้แปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกได้ถูกตรวจพบ
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกที่ใช้ร่วมกับยาสีฟันฟลูออไรด์มีประสิทธิภาพอย่างสูงต่ออาการเสียวในช่องคอ ดังนั้นการใช้แปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกจึงเป็นวิธีการที่ง่ายและพร้อมใช้สำหรับการดูแลทันตกรรมภายในบ้าน
...ไอออนโตโฟรีสิสมีประสิทธิภาพอย่างสูงจริงๆ
...เทคนิคนี้ไม่เท่ากับการบรรเทาอาการเสียวฟัน

2522 Ota, N., et al., Matsumoto Dental College 


อาการเสียวฟันที่ถูกควบคุมโดยไอออนโตโฟรีติก
Collins ได้ค้นพบว่ามีการลดลงของอาการเสียวฟันในกลุ่มแอคทีฟถึง 87.5% และในกลุ่มที่ถูกควบคุมมีอาการเสียวฟันลดลง 22.8% 
การผลิตฟลูออไรด์ของไอออนโตโฟรีสิสในการทำความสะอาดช่องปากประจำวันด้วยการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า จะเป็นการเปิดโอกาสให้การใช้ฟลูออไรด์เกิดประโยชน์มากขึ้นในวงการทันตกรรม แม้เป็นที่รู้มาก่อนว่าฟลูออไรด์โดยปกตินั้นมีประสิทธิภาพอย่างจำกัดในการบรรเทาอาการเสียวฟัน แต่การเพิ่มประสิทธิผลภายใต้อิทธิพลของแปรงสีฟันที่มีประจุไฟฟ้านั้น เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอุปกรณ์นี้สามารถช่วยเพิ่มการสะสมของฟลูออไรด์บนหรือภายในฟัน
จากหลักฐานที่ปรากฏ ดูเหมือนว่าฟลูออไรด์จะเข้าถึงเนื้อเยื่อในปริมาณไม่เพียงพอที่จะแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่
...การวิจัยทางโรควิทยาของเนื้อเยื่อฟันหลังจากใช้วิธีไอออนโตโฟรีสิสของฟลูออไรด์ได้ถูกกล่าวถึงไว้ในรายงานสองฉบับที่มีก่อนหน้านี้
...เนื้อเยื่อทั้งหมดจะเกิดใหม่ตามจุลกายวิภาคศาสตร์อย่างสมบูรณ์
...การตรวจสอบตามจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อเปิดเผยว่า ไม่มีหลักฐานใดที่แสดงถึงการทำลายเนื้อเยื่ออย่างถาวร
...ผนังที่เป็นโพรงเคลือบฟันมีสภาวะเป็นประจุลบ...ช่วยในการเจาะตัวของไอออนที่มีประจุบวก (แคทไอออน) และต้านการเจาะตัวของไอออนที่มีประจุลบ (แอนไอออน) ดังนั้นการเจาะตัวของฟลูออไรด์ซึ่งโดยปกติเป็นไอออนที่มีประจุลบมากที่สุดมักจะถูกต้านโดยเคลือบฟัน
ข้อเท็จจริงที่ว่าประจุเหมือนกันผลักกันและประจุตรงข้ามดึงดูดกัน...ถ้าประจุลบของเคลือบฟันถูกเปลี่ยนให้เป็นประจุบวกเพียงชั่วคราว ปริมาณและความลึกของการเจาะตัวของไอออนประจุลบ (ฟูลออรีน) ก็จะได้รับการช่วยให้ทำงานดีขึ้น
...หัวข้อส่วนใหญ่ของกลุ่มแอคทีฟรายงานว่า มีความรู้สึกถึงความสะอาดใหม่ๆ เกิดขึ้นในช่องปากของพวกเขา คล้ายกับว่าให้ทันตาภิบาลทำความสะอาดฟันของพวกเขาที่คลินิก
...กระบวนการเกี่ยวกับช่องปากอื่นๆ อาจมีผล เช่น การเพิ่มของหินปูน
...การใช้แปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกมีผลต่อการขจัดสารโปรตีนและทำให้แคลเซียมที่ติดกับฟันหายไปและยังขจัดสารที่ทำให้เกิดการเน่าเปื่อยอันเนื่องจากการติดเชื้อ
...ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ที่ไม่พึ่งประสงค์ ถูกบันทึกไว้หลังจากระยะเวลาสองปีที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2507 Jensen, A. L., University of California, College of Dentistry

การทำให้ฟันที่มีอาการเสียวไม่รู้ไวต่ออาการเสียวฟัน
ฟันสามารถถูกชาร์จด้วยศักยะทางไฟฟ้าที่เป็นประจุบวกด้วยการใช้แบตเตอรีในขณะที่ฟลูออไรด์กำลังถูกใช้ เนื่องจากฟูลออรีนเป็นไอออนประจุลบทั้งหมด ไอออนโตโฟรีสิสจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการเจาะตัวหรือการฝังตัวของฟลูออไรด์ในเคลือบฟันและเนื้อเยื่อฟัน
...ศักยะ (ทางไฟฟ้า) ถ้าอยู่ในระดับที่ต่ำเพียงพอ จะถือว่าปลอดภัยที่จะใช้แบบต่อเนื่อง
...ศักยะทางไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ถูกส่งมาจากแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติก ปรากฎผลว่าปลอดภัยสำหรับการใช้ในรายวัน 
Lefkowitz รายงานว่าการใช้ศักยะทางไฟฟ้า 500 ครั้ง ดีกว่าการใช้แปรงสีฟันโดยไม่ทำอันตรายใดๆต่อเนื้อเยื่อ ไม่มีอันตรายที่เด่นชัดต่อเนื้อเยื่ออ่อนและแข็งของช่องปาก
การดูแลรักษาที่บ้าน...การดูแลที่มีผลต่อความรู้สึกด้วยการแปรงฟันอย่างง่ายๆ ด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์กับแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติก... เป็นเครื่องมือในการรักษาโรคที่มีศักยภาพอย่างมากมายในการบรรเทาอาการเสียวฟัน

2505 Collins E.M., Loma Linda University, College of Dentist

 

Workshop “Sparkle Whitening Kit ฟันขาวจริง พิสูจน์ได้ ภายใน 20 นาที”

Sparkle ร่วมกับ Air Asia จัดกิจกรรม Workshop ทดลองฟอกฟันขาวให้กับพนักงานต้อนรับบนสายการบิน Air Asia เพื่อให้พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดูดี มีฟันขาวมั่นใจ

อ่านรายละเอียด...

ประสิทธิภาพของการขจัดพลัคของแปรงสีฟันไอโอนิค kiss รุ่นที่ใช้แบตเตอรีลิเธียม

การทำให้โรคเหงือกอักเสบดีขึ้น ตามดัชนีของPMA (p<0.05) แปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิธเธียมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแปรงสีฟันทั่วไป <0.05) แปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิธเธียมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแปรงสีฟันทั่วไป

อ่านรายละเอียด...

กินอย่างไรให้แฮปปี้แบบไม่มีคราบหินปูน

ทุกมื้อที่เราทานอาหารคือจุดเริ่มต้นของความอร่อยและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงของสุขภาพฟันด้วยเช่นกัน เพราะอาหารที่เราทานจะส่งผลให้เกิดการสะสมของคราบแบคทีเรียจากการรวมตัวของน้ำลายกับเหล่าเศษอาหารตกค้างในช่องปาก กลายเป็น "คราบพลัค (Plaque)"

อ่านรายละเอียด...