spakle logo spakle

Articles


ประสิทธิภาพของการขจัดพลัคของแปรงสีฟันไอโอนิค kiss รุ่นที่ใช้แบตเตอรีลิเธียม

 

ผลลัพธ์:

1. การขจัดพลัค ประมาณการตาม O'Leary's PCR (p<0.01) และ PHP (<0.05) ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิเธียม กับแปรงสีฟันทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ <0.01) และ PHP (p<0.05) ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิเธียมกับแปรงสีฟันทั่วไป แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
2. การทำให้โรคเหงือกอักเสบดีขึ้น ตามดัชนีของPMA (p<0.05) แปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิธเธียมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแปรงสีฟันทั่วไป<0.05) แปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิธเธียมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแปรงสีฟันทั่วไป
3. การเปลี่ยนแปลงของระดับแบคทีเรีย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับจุลินทรีย์ในช่องปากที่สังเกตเห็นได้หลังจากช่วงเวลาที่ได้ทำการทดลอง ทั้งแปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิเธียมและแปรงสีฟันทั่วไป
4. การสะสมของพลัคเปรียบเทียบในกลุ่มที่มีความเสี่ยง สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างแปรงสีฟันแบบต่างๆ ทั้งก่อนใช้และหลังใช้ในระยะเวลาที่ทำการทดลอง สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง พบว่าแปรงสีฟันที่ใช้แบตเตอรีลิเธียม ช่วยขจัดพลัคที่มีแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า

รายงานวิจัย 2536 Maki Y. ET AL., Tokyo Dental College 

ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันไฟฟ้า (hyG) ที่มีต่อโรคเหงือกอักเสบ
ผลของการค้นคว้าได้ชี้นำว่า การรักษาอาการโรคเหงือกอักเสบให้ดีขึ้น อาจหวังผลได้จากการชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าสู่เนื้อเยื่อเหงือก เพิ่มเติมจากการขจัดพลัคของเครื่องมืออย่าง เช่น แปรงสีฟัน
การวิจัยนำร่องเพื่อประเมินแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกในการขจัดพลัค
ผลลัพธ์และข้อสรุป:
ทั้งสองวิธีแสดงให้เห็นว่า การจัดระดับของพลัคนั้น มีการแสดงระดับเปอร์เซนต์ที่แตกต่างกัน โดยวิธี  hyG  นั้นมีผลลัพธ์ในทิศทางที่ดีกว่า โดยผิวฟันตัวอย่างที่เลือกมา 6 ชิ้นใช้ตามดัชนี PHP สนับสนุนข้อสรุปที่ว่า แปรงสีฟัน hyG ขจัดพลัคได้ดีกว่าแปรงสีฟันที่ได้รับการยอมรับจาก ADA (Butler Gum#440)
2534 Bieswanger, B., DDS, Oral Health Research Institute, Indiana University School of Dentisty


การวิจัยประสิทธิภาพของแปรงสีฟันไฟฟ้า(hyG)ในการขจัดพลัค
แปรงสีฟันไฟฟ้า (hyG) มีประสิทธิภาพในการขจัดพลัคมากกว่าแปรงสีฟันปกติในทุกๆด้าน ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันไฟฟ้ายังสามารถคาดการณ์ได้ แม้ว่าจะใช้เทคนิคในการแปรงฟันที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่มีค่าที่สุดของการวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นจากบริเวณลำคอซึ่งเป็นบริเวณที่ทำความสะอาดได้ยากที่สุด 
2533 งานวิจัยโดย Tokyo Dental College 


ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกในการขจัดพลัค
วัตถุทดสอบทั้ง 13 ชิ้นสามารถขจัดพลัคด้วยแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกได้ดีกว่าแปรงสีฟันปกติ ด้วยผลทางสถิติที่สูง P<0.001 ขนแปรงแบบแข็งของแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติก (เส้นใยไนลอนขนาด 0.28 มม.) สามารถขจัดพลัคได้ดีกว่าขนแปรงแบบแข็งปานกลาง (0.23 มม.) <0.001 ขนแปรงแบบแข็งของแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติก (เส้นใยไนลอนขนาด 0.28 มม.) สามารถขจัดพลัคได้ดีกว่าขนแปรงแบบเเข็งปานกลาง (0.23 มม.)
2529 Otani, H,. ET AL., Asahi University 


ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันไฟฟ้าไอออนไนซ์ในการควบคุมอาการเสียวฟัน 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนี้คือ เพื่อตรวจสอบคุณค่าของแปรงสีฟันไฟฟ้าไอออนไนซ์แบรนด์ 3M ในการรักษาอาการเสียวฟัน มีการแบ่งอาสาสมัครจำนวน 88 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มใช้วิธีการที่ต่างกัน: กลุ่มที่1 ใช้ยาสีฟันแบบฟลูออไรต์กับแปรงสีฟัน 3M แบบไม่มีแบตเตอรี กลุ่มที่ 2 ใช้ยาสีฟันแบบฟลูออไรต์กับแปรงสีฟัน 3M แบบมีแบตเตอรี 1.5 โวลท์ กลุ่มที่ 3 ใช้ยาสีฟันแบบเกลือสตรอนเทียมคลอไรด์กับแปรงสีฟัน 3M แบบไม่มีแบตเตอรี ซึ่งอาสาสมัครทั้งหมดได้แปรงฟันครั้งละ 3 นาที วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ จากการใช้ 1 ใน 3 ของตัวทดสอบ กลุ่มอาสาสมัครได้รับการทดสอบในสัปดาห์เริ่มต้น, ที่ 2, ที่ 4, ที่ 8 และที่ 12 โดยใช้เครื่องฉีดน้ำเย็นที่ควบคุมด้วยเครื่องกำหนดอุณหภูมิ ซึ่งอาสาสมัครทั้ง 3 กลุ่ม ได้แสดงผลในทิศทางที่ดีขึ้น และเมื่อครบ 12 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2  กับกลุ่มที่ 3 แสดงผลเรื่องอาการเสียวฟันน้อยกว่ากลุ่มที่1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 12 สัปดาห์ อาสาสมัครได้ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรักษา ซึ่งจากแบบสอบถามสามารถเปิดเผยได้ว่า ฟลูออไรด์เมื่อใช้ร่วมกับแปรงสีฟันไอออนไนซ์ ให้ผลการบรรเทาดีกว่าการใช้ฟลูออไรด์อย่างเดียว
J. Periodontol มิถุนายน 2525 P.353-9 issn 0022-3492 
Johnson R.H.;Zulgar-Nain BJ; Koval JJ; 
J Periodontol ISSN 0022-3492


ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันไฟฟ้าไอออนไนซ์เกี่ยวกับอาการเสียวในช่องคอ
ผลลัพธ์ที่ได้รับมา มีดังนี้:
1. ผลทางการรักษา (ลดอาการเสียวฟัน) ของแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติก มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จากกลุ่มที่ใช้ยาที่ไม่มีฤทธิ์ทางยา (The placebo: ยาหลอก) หลังจากทดลองใช้ 2 สัปดาห์ (P<0.01) และมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากทดลองใช้ 6 สัปดาห์ (P<0.001) 
โดยในกลุ่มแอคทีฟ การลดลงของอาการเสียวฟันหลังจากการทดลองใช้ 6 สัปดาห์มีถึง 60.6% และในกลุ่มที่ใช้ยาที่ไม่มีฤทธิ์ทางยาลดลง 25.4% <0.01) และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.001) หลังจากทดลองใช้ 6 สัปดาห์ ในกลุ่มแอคทีฟการลดลงของอาการเสียวฟันหลังจากทดลองใช้ 6 สัปดาห์มีถึง 60.6% และในกลุ่มที่ใช้ยาที่ไม่มีฤทธิ์ทางยาลดลง 25.4%
2. 50.1% ของฟันที่มีอาการเสียวในตอนแรก พบว่าอาการเสียวฟันก็หายไปหลังจากการทดลองใช้ 6สัปดาห์
3. ไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้แปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกได้ถูกตรวจพบ
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกที่ใช้ร่วมกับยาสีฟันฟลูออไรด์มีประสิทธิภาพอย่างสูงต่ออาการเสียวในช่องคอ ดังนั้นการใช้แปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกจึงเป็นวิธีการที่ง่ายและพร้อมใช้สำหรับการดูแลทันตกรรมภายในบ้าน
...ไอออนโตโฟรีสิสมีประสิทธิภาพอย่างสูงจริงๆ
...เทคนิคนี้ไม่เท่ากับการบรรเทาอาการเสียวฟัน

2522 Ota, N., et al., Matsumoto Dental College 


อาการเสียวฟันที่ถูกควบคุมโดยไอออนโตโฟรีติก
Collins ได้ค้นพบว่ามีการลดลงของอาการเสียวฟันในกลุ่มแอคทีฟถึง 87.5% และในกลุ่มที่ถูกควบคุมมีอาการเสียวฟันลดลง 22.8% 
การผลิตฟลูออไรด์ของไอออนโตโฟรีสิสในการทำความสะอาดช่องปากประจำวันด้วยการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า จะเป็นการเปิดโอกาสให้การใช้ฟลูออไรด์เกิดประโยชน์มากขึ้นในวงการทันตกรรม แม้เป็นที่รู้มาก่อนว่าฟลูออไรด์โดยปกตินั้นมีประสิทธิภาพอย่างจำกัดในการบรรเทาอาการเสียวฟัน แต่การเพิ่มประสิทธิผลภายใต้อิทธิพลของแปรงสีฟันที่มีประจุไฟฟ้านั้น เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอุปกรณ์นี้สามารถช่วยเพิ่มการสะสมของฟลูออไรด์บนหรือภายในฟัน
จากหลักฐานที่ปรากฏ ดูเหมือนว่าฟลูออไรด์จะเข้าถึงเนื้อเยื่อในปริมาณไม่เพียงพอที่จะแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่
...การวิจัยทางโรควิทยาของเนื้อเยื่อฟันหลังจากใช้วิธีไอออนโตโฟรีสิสของฟลูออไรด์ได้ถูกกล่าวถึงไว้ในรายงานสองฉบับที่มีก่อนหน้านี้
...เนื้อเยื่อทั้งหมดจะเกิดใหม่ตามจุลกายวิภาคศาสตร์อย่างสมบูรณ์
...การตรวจสอบตามจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อเปิดเผยว่า ไม่มีหลักฐานใดที่แสดงถึงการทำลายเนื้อเยื่ออย่างถาวร
...ผนังที่เป็นโพรงเคลือบฟันมีสภาวะเป็นประจุลบ...ช่วยในการเจาะตัวของไอออนที่มีประจุบวก (แคทไอออน) และต้านการเจาะตัวของไอออนที่มีประจุลบ (แอนไอออน) ดังนั้นการเจาะตัวของฟลูออไรด์ซึ่งโดยปกติเป็นไอออนที่มีประจุลบมากที่สุดมักจะถูกต้านโดยเคลือบฟัน
ข้อเท็จจริงที่ว่าประจุเหมือนกันผลักกันและประจุตรงข้ามดึงดูดกัน...ถ้าประจุลบของเคลือบฟันถูกเปลี่ยนให้เป็นประจุบวกเพียงชั่วคราว ปริมาณและความลึกของการเจาะตัวของไอออนประจุลบ (ฟูลออรีน) ก็จะได้รับการช่วยให้ทำงานดีขึ้น
...หัวข้อส่วนใหญ่ของกลุ่มแอคทีฟรายงานว่า มีความรู้สึกถึงความสะอาดใหม่ๆ เกิดขึ้นในช่องปากของพวกเขา คล้ายกับว่าให้ทันตาภิบาลทำความสะอาดฟันของพวกเขาที่คลินิก
...กระบวนการเกี่ยวกับช่องปากอื่นๆ อาจมีผล เช่น การเพิ่มของหินปูน
...การใช้แปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติกมีผลต่อการขจัดสารโปรตีนและทำให้แคลเซียมที่ติดกับฟันหายไปและยังขจัดสารที่ทำให้เกิดการเน่าเปื่อยอันเนื่องจากการติดเชื้อ
...ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ที่ไม่พึ่งประสงค์ ถูกบันทึกไว้หลังจากระยะเวลาสองปีที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2507 Jensen, A. L., University of California, College of Dentistry

การทำให้ฟันที่มีอาการเสียวไม่รู้ไวต่ออาการเสียวฟัน
ฟันสามารถถูกชาร์จด้วยศักยะทางไฟฟ้าที่เป็นประจุบวกด้วยการใช้แบตเตอรีในขณะที่ฟลูออไรด์กำลังถูกใช้ เนื่องจากฟูลออรีนเป็นไอออนประจุลบทั้งหมด ไอออนโตโฟรีสิสจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการเจาะตัวหรือการฝังตัวของฟลูออไรด์ในเคลือบฟันและเนื้อเยื่อฟัน
...ศักยะ (ทางไฟฟ้า) ถ้าอยู่ในระดับที่ต่ำเพียงพอ จะถือว่าปลอดภัยที่จะใช้แบบต่อเนื่อง
...ศักยะทางไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ถูกส่งมาจากแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติก ปรากฎผลว่าปลอดภัยสำหรับการใช้ในรายวัน 
Lefkowitz รายงานว่าการใช้ศักยะทางไฟฟ้า 500 ครั้ง ดีกว่าการใช้แปรงสีฟันโดยไม่ทำอันตรายใดๆต่อเนื้อเยื่อ ไม่มีอันตรายที่เด่นชัดต่อเนื้อเยื่ออ่อนและแข็งของช่องปาก
การดูแลรักษาที่บ้าน...การดูแลที่มีผลต่อความรู้สึกด้วยการแปรงฟันอย่างง่ายๆ ด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์กับแปรงสีฟันไอออนโตโฟรีติก... เป็นเครื่องมือในการรักษาโรคที่มีศักยภาพอย่างมากมายในการบรรเทาอาการเสียวฟัน

2505 Collins E.M., Loma Linda University, College of Dentist

 

HAP(PY)❤TEETH อวดยิ้มสุด WHITE แบบไร้ฟันผุ ด้วย HAp

เพราะความขาวมั่นใจ ต้องมาพร้อมกับการดูแลที่ดีที่สุด! HAp หรือ Hydroxyapatite พลังแคลเซียมธรรมชาติจากออสเตรเลียที่มีอนุภาคเล็กจิ๋วระดับ Nano มาพร้อมคุณสมบัติดี ๆ จัดหนักจัดเต็ม

อ่านรายละเอียด...

สไตล์ไหน ก็ยิ้มสวย มั่นใจได้…ด้วยแปรงสีฟัน Extra Soft White

ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวสไตล์ไหน ก็สามารถยิ้มสวย อวดฟันขาวสะอาดได้อย่างมั่นใจ ด้วยแปรงสีฟัน Extra Soft White รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Sparkle!

อ่านรายละเอียด...